Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek.
V březnu 2016 byla vydána norma ČSN 73 0895, která popisuje velkorozměrovou zkušební metodu pro klasifikaci zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru. Norma vychází ze slovenských norem STN 92 0205 a STN 92 0206 a opírá se o metodiku německé normy DIN 4102-12. Klasifikace je tedy provedena pro kabelovou trasu jako funkční celek tvořený několika komponenty, zejména kabely, systémy pro vedení kabelů a rozváděči.

Základním požadavkem pro správnou funkci požárně bezpečnostních zařízení a technických zařízení budov je vhodný návrh a instalace kabelových rozvodů, které zabezpečují trvalou dodávku elektrické energie a přenos informací pro požárně bezpečnostní a technická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. Tyto požadavky je možné zabezpečit pouze použitím stavebních výrobků, jejichž požární charakteristiky se při uvádění na trh vhodným způsobem ověřují. Neméně důležitá je také správná aplikace stavebních výrobků při jejich zabudování do stavby.

Požadavky na požární bezpečnost jsou v právních předpisech uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb. a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. Požadavky na technické podmínky požární ochrany staveb jsou dále rozpracovány ve vyhlášce č. 23/2008 Sb.

Norma ČSN 73 0895 stanoví metodiku zkoušení a klasifikaci třídy funkčnosti Px-R a PHx-R ve smyslu vyhlášky 23/2008 Sb.

Projektování prostorů kabelových tras s ohledem na trvalou dodávku elektrické energie a přenos informaci podrobně popisuje norma ČSN 73 0848, jejíž revize se v současné době připravuje.

Ověření správného způsobu instalace kabelů a jejich nosných systémů a také dalších prvků, důležitých pro trvalou dodávku elektrické energie a přenosu informací, na které se vztahují příslušné předpisy požární bezpečnosti, se realizuje zkouškou. Při této zkoušce je nutné dosáhnout kritérium funkčnosti při požáru pro daný způsob instalace, který se označuje jako kabelová trasa.

Norma stanovuje zkušební metody a požadavky pro dosažení funkčnosti nechráněných kabelových tras a rozváděčů nízkého napětí v podmínkách požáru pro zabezpečení trvalé dodávky elektrické energie. Zkušební metody jsou použitelné pro elektrické sdělovací, signální, datové a silové kabely a vodiče pro jmenovité napětí do 1 kV a pro optické kabely, pro kabelové nosné systémy a jejich součásti pro vedení kabelů, jako jsou kabelové lávky, kabelové rošty, přípojnice, svorkovnice, spojky, rozdělovače, odbočné a instalační krabice, nosná zařízení, držáky, příchytky, stojiny, výložníky, závěsy, háky apod. a pro rozváděče nízkého napětí. Norma na základě výsledků zkoušky stanovuje klasifikaci funkčnosti při požáru pro konkrétní způsob uložení kabelů a/nebo pro konkrétní typ rozváděče.

Uložení kabelů do chráněné kabelové trasy není předmětem této normy. Zkouška zachování funkčnosti požárně ochranných systémů, jako jsou např. kabelové kanály, je uvedena v dokumentu prEN 1366-11. Podmínky uložení do stavební konstrukce jsou uvedeny v normě ČSN 73 0848.

Kabely se jmenovitým napětím přesahujícím 1 kV nejsou předmětem normy, je však možné je uložit do chráněné kabelové trasy.

Posouzení odolnosti nechráněných elektrických kabelů vůči ohni (P klasifikace) není předmětem normy. Tuto problematiku řeší norma EN 50577, která se zabývá klasifikací kabelů se zanedbáním vlivu dalších prvků kabelové trasy na funkčnost při požáru. V tom je základní a podstatný rozdíl oproti normě ČSN 73 0895. Zjednodušený přístup normy EN 50577 přináší řadu výhod zejména v oblasti zkoušení a uvádění výrobků na evropský trh, ale nezaručuje snížení pravděpodobnosti požárního rizika, což je zásadní a nepřekonatelná nevýhoda. Norma EN 50577 je v současné době zaváděna do soustavy ČSN.

Posouzení funkčnosti kabelových systémů v souvislosti s poklesem napětí, který je způsobený zvýšením odporu metalických jader kabelů vlivem vysoké teploty, není předmětem normy.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat