1. Požadujte IDENTIFIKACI výrobce nejen na etiketě, ale zejména na kabelu.

Není-li produkt správně a kompletně označen (název výrobku a výrobce na etiketě i na kabelu vlastním), buďte při nákupu velmi opatrní. Výrobce má povinnost kabely a vodiče značit výrobcem, označením výrobku a případně číslem normy. V případě dotazu nebo problému se na výrobce nemůžete obrátit a možnosti případné reklamace mohou být značně omezeny.

V případě reklamace je pro výrobce důležitý štítek z výrobku, na jehož základě může zjistit místo vzniku vady a zamezit opakování, proto etiketu z výrobku nevyhazujte předtím než odzkoušíte funkčnost instalace.

Zajímejte se také rovněž o schválení výrobku třetí stranou. Značka AVK znamená, že jsou výrobky průběžně kontrolovány a je zde nízká pravděpodobnost, že koupíte nekvalitní výrobek. Se značkou AVK by jste se měli v budoucnu stále více setkávat. Poskytovatel značky AVK se snaží garantovat kvalitu výrobků. AVK značka Vám také zajišťuje, že certifikovaný kabel je vyráběn podle norem, jenž mají jednotné požadavky na produkt u všech výrobců.

Kontrolu provádějte před instalací výrobků. Pokud naleznete kabel bez identifikace výrobce, čísla normy, označení výrobku měli by jste jej odmítnou použít.

2. Kabely, vodiče – životní prostředí a ochrana zdraví.

Povinnost výrobců je dodržovat legislativní požadavky, které omezují používání těžkých kovů (ROHS) u kabelů a vodičů do 1 kV a chemických látek definovaných v REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Kabel musí splňovat ROHS, ale může obsahovat podezřelé látky definované na SVHC (látky velmi vysokého znepokojení) seznamu v rámci REACH. Prodejce je Vám povinen poskytnout prohlášení od výrobce, zda jsou látky uveřejněné na SVHC seznamu součásti jeho výrobku.

3. Materiály a parametry.

Zásadní vliv na cenu kabelu má vedle ceny kovu na burze i množství a druh použitých materiálů a jejich kvalita. V případě VELMI VÝHODNÉ CENY kabelu tento výrobek pečlivě kontrolujte, případně srovnejte se stejným výrobkem renomovaného výrobce.

Při koupi sledujte hlavně tyto parametry:

3.1. Materiál a tloušťka jádra

I v současnosti můžete koupit kabely označené za měděné kabely, které ale měď neobsahují (!).

Pokovený hliníkový drát vypadající jako měď

Kabely s nevyhovujícími parametry činného odporu mají kratší životnost (jsou proudově přetěžovány a více se zahřívají) a zároveň se zvyšuje spotřeba elektrické energie (se zmenšujícím se průměrem drátu se zvyšuje činný odpor, a tím tedy i spotřeba elektrické energie).

V případě reklamace je nutno prokázat, že výrobek nesplňuje předepsané hodnoty činného odporu. Ten Vám změří akreditovaná zkušební laboratoř, nebo můžete dát podnět na Českou obchodní inspekci.

3.2. Materiál a tloušťka

3.2.1 Izolace

Izolace musí být dostatečně kvalitní, aby i při dlouhodobém zatížení nedošlo k jejímu propálení

Izolace vodiče nesmí při zvýšené teplotě ani při mrazu popraskat (požadavky jsou dány předmětovou normou pro daný typ kabelu)

3.2.2 Plášť

CYKY 3×1,5 od dvou různých výrobců = odlišné materiály i tloušťky pláště (!)

Pokud neexistuje ČSN nebo STN norma, kabely stejného názvu (např. CYKY) od různých výrobců mají odlišné parametry (např. tloušťky). Menší tloušťka izolace/ pláště = vyšší riziko poškození kabelu. Kabely s poddimenzovanými tloušťkami mohou představovat pro uživatele značná rizika (zdravotní i na majetku). Zvažte (případně se ptejte u prodejce/výrobce), zda kabely jsou vhodné pro daný způsob instalace.

3.2.3 Centricita jádra

V případě nevyhovující centricity jádra (jádro vodiče není vystředěné = tloušťka izolace kolísá) se výrazně zvyšuje riziko poškození izolace při používání kabelu/vodiče, a to jak mechanické, tak průraz elektrickým proudem (viz obrázek poškození izolace výše).

U zjevně poddimenzovaného výrobku zvažte možná rizika /požár, porucha elektroinstalace, úraz elektrickým proudem, přehřívání kabelu…/.

3.2.4 Ostatní parametry

Zákazník bohužel nemá možnost zjistit kvalitu některých parametrů kabelů (např. schopnost kabelu nešířit oheň). Tyto nedostatky se přitom mohou projevit až po určité době užívání a jejich důsledky mohou být tragické.

  Kabely musí po oddálení definovaného plamene uhasnout (což v tomto případě nebylo splněno – viz obrázek vpravo)  

Často se můžeme setkat s tvrzením, že bezhalogenový kabel (LSHF) je kabel nehořlavý. Toto ale není pravda. Bezhalogenový kabel je kabel hořlavý, který při hoření nevyvíjí korozivní plyny (kovové konstrukce při požáru nezkorodují) a rovněž musí splňovat požadavky na hustotu kouře (je nižší riziko, že dojde při požáru k udušení postižených osob). Rovněž není automaticky pravidlem, že oranžový kabel je kabel bezhalogenový.
Více o dalším rozlišení kabelů dle reakcí na oheň bych se zmínil v některém z dalších článků.

Pokud nebude trh dostatečně kontrolován (spoléhání se pouze na značku CE), je riziko, že koupíte výrobek nesplňující předepsané parametry poměrně vysoké.

Pro Váš větší klid proto doporučujeme sledovat značku AVK / vyžadovat certifikát AVK. V případě pochyb o kvalitě výrobku můžete kontaktovat Asociaci výrobců kabelů a vodičů České a Slovenské republiky na emailu [email protected]

Josef Rimeš