Podobne ako u iných komodít sa i na trhu káblových výrobkov vyskytujú v posledných rokoch nekvalitné káble a vodiče, ktoré sú často životu nebezpečné a môžu spôsobiť tiež požiar.
Účelom tejto prezentácie je zoznámiť odbornú verejnosť s činnosťou, úlohami a cieľmi Asociácie výrobcov káblov a vodičov ČR a SR v ochrane trhu pred nekvalitnými káblami a pomôcť tak v odborných otázkach pri výbere káblov a vodičov.

Asociácia výrobcov káblov a vodičov Českej republiky a Slovenskej republiky (AVK) je nezávislou, dobrovoľnou, otvorenou, profesijnou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je výroba káblov a vodičov a nadväzujúcich činností v oblasti elektrotechnického priemyslu majúce sídlo na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, pokiaľ na tomto území pôsobia.

Registrované sídlo Asociácie je v Jihlave.

V súčasnej dobe sú členmi Asociácie títo významní výrobcovia káblov a vodičov:

 • ELKOND HHK, a.s. so sídlom v Trstenej
 • Draka Kabely s.r.o., člen skupiny PRYSMIAN GROUP so sídlom vo Velkom Meziříčí
 • KABELOVNA KABEX a.s. so sídlom v Holýšove
 • PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o., Praha
 • PRYSMIAN KABLO s.r.o., člen skupiny PRYSMIAN GROUP so sídlom v Bratislave
 • VUKI a.s. so sídlom v Bratislave

Cieľom a predmetom činnosti Asociácie je najmä:

 • ochrana českého a slovenského trhu a spotrebiteľov pred nekvalitnými výrobkami káblov a vodičov
 • podpora výrobcov káblov v oblasti legislatívy, technických noriem, štandardov kvality, certifikácie a ochrany životného prostredia. Pri naplňovaní tohto cieľa spolupracujeme s ďalšími organizáciami. Asociácia je Centrom technickej normalizácie pri Úrade pre technickú normalizáciu metrológie a štátneho skúšobníctva Praha a podieľa sa na tvorbe českých a slovenských noriem a pri prevzatí noriem z EÚ.
 • Asociácia má tiež zástupcov v pracovných skupinách CENELEC, ktoré sa týkajú káblov a vodičov. Je členom Hospodárskej komory ČR a Profesijnej komory požiarnej ochrany v ČR a úzko spolupracuje s Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany (APPO) v SR
  podpora vývoja, výskumu a vzdelávania v oblasti elektrotechniky, najmä výroby káblov a vodičov
 • medzinárodná spolupráca s obdobnými asociáciami a organizáciami
  Asociácia je členom európskeho združenia výrobcov káblov a vodičov káblov EUROPACABLE

Ako bolo povedané v úvode, AVK na základe odborných vedomostí a skúseností svojich členov priebežne sleduje trh káblových výrobkov v ČR a SR a pri zistení nekvalitných výrobkov sa potom snaží v spolupráci s príslušnými organizáciami o vylúčenie takýchto výrobkov z trhu.
Priebežné overovanie kvality káblov a vodičov vykonáva AVK v laboratóriách a skúšobniach svojich členov a pri zistení podstatných odchýlok od štandardov bežných v ČR a SR upozorní príslušné certifikované skúšobne a kontrolné orgány, aby vykonali oficiálne kontroly a zabezpečili nápravu.
Tu je potrebné upozorniť na častú argumentáciu niektorých spoločností (väčšinou dovážajúcich káble zo zahraničia – zo štátov mimo EÚ), že normy nie sú záväzné a že stačí, keď k dodávaných káblom a vodičom priložia „prehlásenie o zhode“.
Aj keď sú dnes normy nezáväzné, ale len „odporúčajúce“ (s výnimkou noriem citovaných v zákonoch a nariadeniach vlády a EÚ), prevažná väčšina projektantov a odborných elektrotechnických firiem ich používa a riadi sa nimi. Pokiaľ sa norma nepoužije, musí zodpovedná osoba doložiť, ako je zabezpečený súlad s obvyklými štandardami v štáte, kde je elektroinštalácia realizovaná.
Pokiaľ je prehlásenie o zhode vydané na základe noriem platných v ČR alebo SR, alebo skúšok vykonaných v autorizovanej skúšobni niektorej z krajín EÚ, je to zvyčajne v poriadku.
Vyskytujú sa však prípady, keď v dodávateľom priloženom „prehlásení o zhode“ nebola uvedená identifikácia dodávaného kábla, ale len „energetické káble pre napätie do 1 kV“ s názvom a pečiatkou neznámej skúšobne v krajinách tretieho sveta.

AVK je členom EUROCABLE a v spolupráci s ostatnými členmi tejto organizácie si vyžaduje tiež informácie o kvalite káblov a vodičov dodávaných na trh v krajinách EÚ.
Z dôvodu ochrany trhu pred nekvalitnými výrobkami preto v niektorých štátoch EÚ sú spoločnosti, ktoré pred dodávkami káblov na ich trh vyžadujú od dodávateľov vzorky káblov, skontrolujú kvalitu a bez ich certifikátu zákazník takéto výrobky neprijme aj keď dodávatelia deklarujú vlastnosti rôznymi dokumentmi (aj certifikátom z krajín EÚ).
AVK by chcela podobným spôsobom pomáhať chrániť trh pred nekvalitnými káblami a vodičmi, a preto koncom tohto roka začne vydávať „certifikáty na výrobky“, ktoré budú zárukou toho, že dodaný kábel spĺňa príslušné normy a štandardy platné v Českej a Slovenskej republike.
Nemôže tým samozrejme nahradiť autorizované skúšobne, ale chceme takto pomôcť najmä obchodným organizáciám a pracovníkom odberateľov, ktorí nemajú hlbšie odborné vedomosti v problematike káblov a vodičov a často sa pri nákupe riadia len cenou. Samozrejme, pokiaľ je v ponúkanom kábli vodič s horšou vodivosťou, slabšou izoláciou alebo plášťom, bude lacný, ale so všetkými dôsledkami, ktoré z tejto nekvality vyplývajú.

Ako iste všetci viete, od 01. 07. 2013 vstúpilo do platnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 09. marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvedenie stavebných výrobkov na trh a ktorým sa rušia smernice Rady 89/106/EHS.

Káble a vodiče sú tiež zaradené medzi stavebné výrobky a musia teda toto záväzné nariadenie rešpektovať všetci výrobcovia, dovozcovia a distribútori káblov, ktorí chcú dodávať výrobky do krajín EÚ. Podľa tohto nariadenia sú okrem iného členské štáty EÚ povinné zriadiť tzv. „kontaktné miesta“, ktoré by mali poskytovať informácie o ustanoveniach majúcich za cieľ plnenie základných požiadaviek na stavby a použiteľných na zamýšľané účely každého stavebného výrobku na území každého členského štátu. Kontaktné miesta pre stavebné výrobky môžu hospodárskym subjektom poskytovať tiež ďalšie informácie alebo pripomienky.

V SR je kontaktným miestom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. APPO, s ktorým AVK spolupracuje, má s týmto ministerstvom rámcovú zmluvu o poskytovaní informácií v tejto oblasti.

V ČR je kontaktným miestom Ministerstvo priemyslu a obchodu. AVK bude s týmto kontaktným miestom spolupracovať v otázkach týkajúcich sa káblov a vodičov.
AVK má svoje web stránky www.vyrobcikabelu.cz, resp. www.vyrobcoviakablov.sk, kde nájdete informácie týkajúce sa problematiky káblov a vodičov a kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť s otázkami a pripomienkami.