Kdo je AVK

Asociace výrobců kabelů a vodičů České a Slovenské Republiky (AVK) je dobrovolné sdružení právnických osob registrovaných v ČR a SR, které vyrábí a dodávají kabely na trh. Její existence se datuje do roku 2003 a je registrovaná pod číslem 71200665 v Krajském soudu v Brně.

Jednu ze základních priorit a hodnot považuje podpoření optimálních podmínk pro vývoj kabelářského trhu, ze kterého budou profitovat všichni jeho uživatelé – projektanti, distributoři, výrobci a koncoví uživatelé. Kompletní představení AVK včetně filozofie, vize, hodnot a cílů najdete na webových stránkách AVK www: www.vyrobcikabelu.cz a www.vyrobcoviakablov.sk a průběžně budete informováni v pravidelných newsletterech.

Členové AVK jsou v současnosti všichni významní výrobci kabelů a vodičů v ČR a SR

AVK pro dosažení svých cílů aktivně a dlouhodobě spolupracuje s CENELEC, IEC, ISO při normotvorné a standardizační činnosti pro kabelářský obor prostřednictvím národních normotvorných institucí ÚNMZ a ÚNMS. Více než 20 technicky vysoce erudovaných a zkušených odborníků pracuje na návrzích, připomínkách, vydání a překladech technických norem, které jsou důležité pro praktický život každého občana.
Významnou je také práce v Europacable, která sdružuje producenty a národní asociace v kabelářském oboru a efektivně působí ve strukturách Evropské unie, kde prosazuje společný postup mj. pro sjednocené energetické soustavy a jednotný digitální trh v rámci Evropy.

Objektivně a nekompromisně pracuje AVK při ochraně trhu před nekvalitními výrobky, které zachycuje při svých namátkových odběrech z trhů a nalezenou a ověřenou nekvalitu následně řeší s ČOI, SOI a Celními správami a tím chrání spotřebitele před nekvalitními, neekologickými a zdraví ohrožujícími výrobky.
Zdůrazňuji, že zachycené nekvalitní výrobky umístěné na trhu importéry nebo tuzemskými výrobci (tj. členy AVK stejně tak jako nečleny AVK) – jsou před podáním podnětu příslušným oprávněným orgánům – v zájmu objektivity přeměřeny 2 odlišnými zkušebnami a následně verifikovány nezávislou zkušenou EZÚ nebo EVPÚ pro zajištění věrohodných argumentů.

Situace s nekvalitními kabely na trhu v ČR a SR není v posledním období, bohužel, příliš radostná. V dalším textu naleznete způsob hodnocení odchylek a nekvalitních výrobků na trhu, shrnutím výsledků kontrolních měření uskutečněných AV za období 1/2 2016 – 2/2 2018, jak se takové kabely měří a jaká rizika pro zákazníka mohou nastat.

Způsob hodnocení odchylek nalezených nekvalitních kabelů

Tento způsob hodnocení odchylek a vad je částečně převzat ze systému HAR (hodnocení trestnými body 0,5 – 3), kde nejzávažnější stupněm je HLAVNÍ ODCHYLKA. Zde je patrné, že prezentujeme opravdu podstatné a závažné nálezy nekvalitních výrobků, které mohou způsobit fatální selhání ohrožující zdraví a majetek občana nebo společnosti. V současnosti tedy nepublikujeme od „drobné“ nedostatky.

Oproti jiným systémům jako např. HAR je do celkového množství trestných bodů zahrnut pouze jeden nejhůře hodnocený parametr, protože neprovádíme kompletní typovou zkoušku kabelů.

 

 

Co to stojí?

Úsilí, které AVK vynakládá do monitoringu trhu a zachycování nekvalitních kabelů a vodičů je velmi nákladná záležitost. Pro základní orientaci čitatele uvádíme pár příkladů:

 • Jednoduchá zkouška (měření činného odporu) stojí: 1 500,- Kč
 • Ověření funkčnosti kabelu při požáru: 15 000,- Kč
 • Složitá zkouška na ověření třídy reakce na oheň stojí cca 80 000,- Kč + doplňkové zkoušky cca 43 000 Kč

Jen za uplynulý rok 2018 členové AVK vynaložili na provedení zkoušek kabelů a vodičů odebraných z trhu 550 000,- Kč ( cca 22 000 EUR) a k tomu je třeba ještě přičíst další výdaje uvolněné na verifikační zkoušky v  EZÚ/EVPÚ, takže se v současnosti pohybuje AVK ve výdajích cca 670 000,- Kč (cca 26 000,- EUR)/rok a částka se každoročně zvyšuje.

Tyto náklady se AVK rozhodla vynaložit ze své iniciativy proto, aby pomohla ochránit spotřebitele před nekalými praktikami a produkty a vytvořili férové konkurenční prostředí.

Jak AVK pracuje s nalezenou ověřenou nekvalitou 

Za podpory kooperující specializované právní kanceláře AVK osobně a písemně informuje výrobce kabelů nebo importéra o konkrétních zjištěných závažných a opakujících se nedostatcích.

V případě nečinnosti chybující organizace předáváme podnět k aktivitě na ČOI nebo SOI a v případě importéra mimo EU také Celní správě, která po ověření údajů nařizuje:

 • Stažení výrobku z trhu
 • Uděluje finanční postihy
 • Vkládá informaci do systému RAPEX

Aby zjištěné nedostatky byly co nejdříve k dispozici pro odběratele, tak AVK objektivně informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím svého webu, kde jsou rovněž další zajímavé a užitečné informace – například z poslední doby závažná zjištění o nekvalitních kabelech z Rumunska od firmy Romcab S.A. nebo Multicab.

Medializace nalezené nekvality

AVK otevřeně a seriózně a objektivně informuje zákazníky na svých webových stránkách www.vyrobcikabelu.cz a www.vyrobcoviakablov.sk  a nově navazuje mediální spolupráci s odbornými časopisy (např. ELEKTRO; ELEKTROINSTALATÉR, …) nebo servery (i-VYTAHY cz/sk; Stavebniservis.com;…) Doporučujeme se podívat na zveřejněné články z poslední doby, např:

 • Kvalita kabelů na trhu se nebezpečně zhoršuje
 • Pozor na nekvalitní kabely dodávané výrobcem Romcab S.A.

Další novou formou upozorňování na nekvalitní kabely je rozesílání Newsletteru AVK, který již odbírá 12 500 odběratelů.  Doporučujeme těm, kdož mají o tyto informace a další novinky zájem, nebo ochotu pomoci v nesnadném boji s nekvalitou na trhu , aby se přihlásili k odběru na webu AVK.

Významnou by se mohla jevit dohoda AVK s ČOI na provedení namátkové kontroly vybraných kabelů a vodičů na trhu u výrobců a také přímo u českých a slovenských distributorů. Tato kontrola bude probíhat v roce 2019.

Jaké mohou být důvody výskytu nekvalitních kabelářských výrobků na trhu?

Z praktických zkušeností můžeme shrnout důvody, které mohly vést k výsktu nekvalitních výrobků na našich trzích.

 • Výrobce po udělení certifikace nedodržuje dále elektrické, mechanické, environmentální parametry výrobků definované technickou normou (ČSN, EN,…) a to např:
 • Vlivem nestability svých některých výrobních procesů
 • Podcenění kontrolních a zkušebních mechanismů ve výrobě
 • Materiálovými náhradami, které nejsou řádně ověřeny
 • Pracuje s chybným a necertifikovanými měřidly
 • Bohužel také vědomě nebo jednorázově importuje nekvalitní výrobky v menších množstvích
 • Využívá absence průběžné kontroly výrobců a výrobků na našich trzích státními institucemi (vyjma HAR)
 • Je si vědom faktu, že kontrola parametrů výrobků je obtížně realizovatelná koncovým spotřebitelem
 • Stále ještě přetrvává absence jednotných/harmonizovaných produktových norem u některých výrobků a jejich nahrazení Technickým předpisem výrobce, který není následně dodržován a není ani běžně k dispozici ani pro kontrolu.

Odstranění příčin a důvodů, které uvádíme výše je samozřejmě možné a nutné. Upozorňování na nedostatky a možné příčiny patří mezi jedny ze základních aktivit AVK na všech úrovních a z důvodu závažnosti vznikla tato přednáška pro Ampér 2019.

Jaké zkouškách kabelů a vodičů se nejčastěji provádí a co o kabelu vypovídají

Činný odpor vodiče (ČSN EN 50395 část 5)

Zkouška odporu vodiče je určena k ověření, že odpor vodiče nepřesahuje maximální povolenou hodnotu.

Rozměrová analýza (ČSN EN 50396)

Vnější průměr kabelu, tloušťky, centricita, ovalita

Napěťová odolnost a vady izolace (ČSN EN 50395 část 7)

Elektrická pevnost nebo test napěťové odolnosti je určen pro ověření, že je izolace kabelu schopna odolat požadovanému jmenovitému napětí.

Měření izolačního odporu (ČSN EN 50395, část 8.1)

Zkouška ověřuje, zda hodnota izolačního odporu mezi jádrem a vodou splňuje požadavky normy.

Tlaková zkouška při vysoké teplotě (ČSN EN 60811, část 508)

Tato zkouška je určena pro ověření, že elektrická integrita kabelu je zachována i po telepném a mechanickém namáhání.

Zkoušky za chladu (ČSN EN 60811, část 504 a část 506)

Cílem je ověřit, zda kabel nepopraská, je-li namáhán nárazem nebo ohybem.

Test sesítění (ČSN EN 60811-2-1)

Touto zkouškou se ověřuje, zda došlo ke vzniku vazeb v materiálu a nedojde k přetržení nebo většímu vytažení, než specifikuje norma.

Odolnost proti šíření plamene (ČSN EB 60332-2-1)

Tato zkouška je určena k ověření, že kabel by neměl podporovat hoření.

Zkouška funkčnosti kabelu při požáru (ČSN IEC 60331-21, -10)

Test ověřuje, zda při definovaných parametrech je schopen vést elektrický proud, aniž dojde k přerušení nebo zkratu.

Měření třídy reakce na oheň (ČSN EN 50399)

Zkouška zařazuje kabel do některé ze tříd B-D, kromě vývinu tepla se u těchto kabelů může ověřovat korozivita, vývin kouře, padající částice požáru.

Odběratel a hlavně koncový spotřebitel nemá možnost (čas, vybavení ani finance) kontrolovat jednotlivé parametry kabelů a vodičů. Je logické, že odběratel spoléhá na poctivost výrobce, serióznost distributora/dovozce a ochranu spotřebitele ze strany státu.

Navíc, spotřebitel si často neuvědomuje vůbec žádná rizika spojená s používáním chybného produktu, kdy riskuje újmu na svém zdraví (úrazy elektrickým proudem,  …) a majetku (poškození zařízení, budov, požáry,…) a nefunkčnost zakoupeného produktu.

Doporučení odběratelům a koncovým spotřebitelům závěrem:

Věnujte pozornost řádnému označení výrobku, uchovávejte si štítky, vyžadujte výrobkové certifikáty, hledejte spolehlivé a doporučené výrobce. Při rozhodování o koupi produktu se neřiďte pouze prodejní cenou … a v případě podezření se obracejte na ČOI nebo SOI nebo napište o radu či pomoc do AVK

 

Josef Rimeš, přednáška Ampér, březen 2019