Dimenzování instalačních kabelů s pevným měděnými a hliníkovými jádry – proudová zatížitelnost

Technický návod

 

1. Navrhování elektrických rozvodů:

  • volba správného druhu vodiče, dle daného prostředí nebo provozních podmínek;
  • vhodný způsob uložení vodiče;
  • stanovení potřebného průřezu vodiče.

2. Hlediska pro správnou funkci vodiče při jeho návrhu:

  • dovolená provozní teplota (proudová zatížitelnost);
  • mechanické namáhání;
  • správná funkce předřadného jištění (ochran);
  • účinky zkratových proudů;
  • dovolený úbytek napětí.

3. Definice:

Dovolený proud: proud, který má být jakýmkoli vodičem za normálního provozu veden, aby nebyla překročena teplotní mez pro izolaci.
Dovolená provozní teplota: teplota vodiče, která je stanovena pro hospodárnou životnost vodiče nebo kabelu.

4. Dovolená provozní teplota:

Teplota, která závisí na typu izolace, na provozních podmínkách, na proudovém zatížení, teplotě prostředí. V případě, že je vodič umístěn venku, má vliv i sluneční záření a pokud je vodičů více pohromadě, navzájem se oteplují. Každý vodič musí být schopen trvale přenášet jmenovitý proud tak, aby nedocházelo k nadměrnému oteplení vodiče. Vodič se zahřívá v důsledku toho, že jím prochází proud a toto teplo přechází z vodiče na jeho okolí. Vodič se zahřívá tím více, čím větší proud jím prochází a čím více tepelně izolační bariéry brání v přechodu tepla do okolí.

 

Další kapitoly technického návodu:

5. Dovolené proudy v Ampérech

6. Dovolené proudové zatížení

7. Výpočet potřebného průřezu vodiče

PŘEČÍST CELÝ TECHNICKÝ NÁVOD (PDF)

 

Ing. Radek Vrzal
Expert Technického týmu a Centra technické normalizace
Kabex

duben 2019