V současné době jsou v převážně většině elektrotechnické normy v ČR tzv.harmonizované, tj. jsou platné pro všechny státy EU. Jejich označení je ČSN EN…..Harmonizované normy mohou mít případně „Národní přílohu“, která upřesňuje nebo vysvětluje některá ustanovení z hlediska národních předpisů a zvyklostí. Rovněž, i když v menší míře, se používají mezinárodní normy IEC, resp.v ČR převzaté ČSN IEC…Vyjímečně mohou být vydány i národní normy, pokud z nějakých specifických národních hledisek nelze použít normy harmonizované, nebo harmonizovaná norma neexistuje.

Několik slov k závaznosti norem v České republice. V zákoně č.71/2000 Sb., kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., je uvedeno, že „česká technická norma není obecně závazná“. Pokud však některý legislativní předpis (zákon, vyhláška, nařízení vlády) odkazuje na určitou normu, je použití této normy závazné! I v případě, kdy žádný legislativní předpis závaznost nestanovuje, je určitě vhodné příslušnou normu použít. Pokud projektant či jiný odborný pracovník vhodnou normu nepoužije, musí výpočtem nebo jiným způsobem doložit, že navrhované řešení splňuje všechny předpisy z hlediska užití a bezpečnosti. Pro kabely a vodiče platí celá řada norem. Rozdělit je můžeme např.dle typu kabelů, tj.normy pro kabely energetické, instalační, ovládací, sdělovací, optické apod. Z hlediska užití kabelů jsou normy pro instalace (uložení) kabelů, normy k zajištění požární bezpečnosti a další.

Jako příklad norem vydaných v poslední době je možno uvést:

ČSN 34 7411 Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V (vydaná v září 2014)

ČSN EN 50575 Silové, řídící a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (vydaná v září 2015)

Je třeba zdůraznit, že kabely byly nařízením EP a Rady č.305/2011 zařazeny mezi stavební výrobky a vztahují se na ně tedy základní požadavky na stavby. V ČR je to:

Zákon 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v aktuálním znění – je nejdůležitějším zákonem týkajícím se technické normalizace, akreditace a certifikace. Z tohoto zákona pak vychází řada nařízení vlády, zavádějících do našeho právního systému požadavky evropských směrnic.

Vyhláška 268/2011 Sb, kterou se mění vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky – (ve znění NV č.215/2016)

Ing. Jaroslav Hanzl
listopad 2016