Smluvní podmínky uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (čl. 4, 5, 6), na které se odvolává uzavřená smlouva a jsou její nedílnou součástí:

Čl. IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

4.1 Zhotovitel je povinen postupovat při řešení úkolu podle:

 • zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • platných metodických pokynů pro technickou normalizaci, případně dalších požadavků a upřesnění objednatele doručených v průběhu zpracování návrhu ČSN, pokud nemění předmět a rozsah smlouvy
 • odborných doporučení technických normalizačních komisí (TNK) sdělených zhotoviteli

4.2. Zhotovitel při řešení návrhu ČSN sleduje aktuálnost všech dokumentů, se kterými pracuje a které souvisí s řešeným předmětem smlouvy.

4.3 Zhotovitel projedná návrh ČSN se všemi přihlášenými účastníky, s TNK 68, objednatelem a dalšími účastníky, které určí agentura ČAS nebo objednatel

4.4 Zhotovitel zasílá na agenturu ČAS a objednateli výsledky řešení úkolů dosažené v jednotlivých etapách ve stanovených termínech

4.5 Zhotovitel vykonává autorskou korekturu ČSN.

4.6. Zhotovitel předává objednateli projednaná stanoviska ke zpracovaným dokumentům

4.7. Po splnění a odevzdání předmětu smlouvy v požadovaném termínu a kvalitě má zhotovitel nárok na zaplacení sjednané ceny.

4.8 Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady vady a nedostatky dle požadavku ČAS nebo objednatele, 

4.9 Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za ukončené etapy řešeného úkolu v případě jeho jednostranného ukončení nebo přerušení ze strany objednatele, pokud se nejedná o nekvalitní zpracování.

Čl. V.

Práva a povinnosti objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje, že za návrh ČSN zpracovaný v požadované kvalitě a formě a převzatý agenturou ČAS, zaplatí za jeho zpracování dohodnutou cenu.

5.2. Objednatel je na žádost zhotovitele povinen poskytnout potřebnou spolupráci a metodickou podporu ke zpracovanému návrhu ČSN.

5.3. Objednatel je povinen do 4 týdnů od doručení návrhu ČSN odeslat zhotoviteli potvrzení o jeho přijetí do schvalovacího řízení, nebo mu ho vrátit na dopracování, pokud neodpovídá požadavkům zadání a podmínkám smlouvy, a to i po případném zaslání potvrzení o přijetí návrhu ČSN do schvalovacího řízení. V tom případě určí objednatel zhotoviteli termín na vrácení opraveného konečného řešení návrhu ČSN. Zhotovitel zjištěné vady či jiné nedostatky odstraní na vlastní náklady.

5.4. Objednatel je oprávněn jednostranně ukončit nebo pozastavit řešení jakéhokoli úkolu tvorby ČSN, popř. stanovit jeho změnu. V případě částečného zpracování úkolu, přijatého do schvalovacího řízení, je objednavatel rovněž oprávněn takový úkol přiměřeně ocenit.

5.5. Objednavatel je oprávněn odmítnout převzetí návrhu ČSN, pokud nebude zpracován dle podmínek této smlouvy.

 • 5.5.1 V případě odstranitelných vad či jiných nedostatků může objednatel snížit dohodnutou cenu o částku vynaloženou na jejich odstranění, jestliže zpracování návrhu ČSN neodpovídá podmínkám smlouvy a zpracovatel neprovede požadované změny a opravy v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
 • 5.5.2 V případě neodstranitelných vad či jiných nedostatků je objednatel oprávněn nevyplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

 

ČI. VI

Splnění předmětu smlouvy

6.1. Zhotovitel je povinen odeslat do agentury ČAS s průvodním dopisem ve stanoveném termínu:

 • 6.1.1 na dohodnutém elektronickém médiu text návrhu ČSN nebo jiného závěrečného výstupu za jednotlivé etapy. Text návrhu ČSN musí být zpracován v platné šabloně a musí být identický s písemným návrhem ČSN. U návrhu ČSN musí být přiložena anotace v souladu s metodickými pokyny;
 • 6.1.2 na dohodnutém elektronickém médiu návrhy změn jiných technických norem, pokud vyplývají z řešení úkolu;
 • 6.1.3 v jednom vyhotovení:

a) písemný návrh ČSN nebo jiného závěrečného výstupu etapy;

b) písemný návrh změn, popř. návrh zrušení platných norem;

c) podepsanou a datovanou závěrečnou zprávu obsahující:

 • zdůvodnění navrženého řešení,
 • u úkolů tvorby původních ČSN přehled mezinárodních, popř. významných zahraničních technických norem (podle výběru dodavatele) řešících stejnou problematiku včetně vzájemného porovnání a zdůvodnění odchylek.
 • seznam přiložených návrhů změn nebo zrušení ČSN nebo návrh opatření na jejich úpravu, pokud by se dostaly do rozporu s předloženým řešením,
 • seznam účastníků, se kterými byl návrh ČSN nebo jiného závěrečného výstupu etapy projednán, včetně jejich stanovisek a informace o jejich vypořádání,
 • odborné stanovisko zhotovitele i stanoviska dotčených účastníků; pokud zůstaly některé připomínky účastníků nevypořádané z důvodů rozporů; pokud je ČSN odevzdávána bez rozporu, také informaci o této skutečnosti.

6.2. Zhotovitel odpovídá za věcné a terminologicky správné a včasné zpracování návrhu ČSN, ať již tento návrh přebírá překladem mezinárodní, evropskou nebo zahraniční normu, nebo se jedná o tvorbu původní ČSN.

6.3. Všechny dokumenty, podklady, částečná řešení, jakož i konečné výsledky řešení předmětu smlouvy jsou vlastnictvím agentury ČAS, resp. objednatele, chráněným autorským či jiným právem a zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.