Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011 o stavebních výrobcích ve vztahu k dodávkám kabelů a vodičů na trh – aktuální stav k březnu 2015

Výrobci kabelů při uvádění výrobků trh se nadále řídí jedinou platnou legislativou a to zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, dle kterého vydávají prohlášení o shodě.

V roce 2013 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto nařízení i s odstupem již 4 let není stále aplikovatelné na kabely.

V roce 2014 vstoupilo v platnost Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.

Vydáním tohoto nařízení došlo k zásadnímu posunu k posuzování vlastností výrobku tak, aby výrobce kabelů byl schopen uvádět a dodávat na trh své výrobky dle harmonizovaných podmínek a měl právo používat označení CE ve vztahu k základním požadavkům na stavbu. Tato zásadní změna se týká prověřovacích zkoušek vzorků podle systému posuzování a ověřování stálosti vlastností 1+, kdy se tato prověřovací zkouška neprovádí jenom před uvedením výrobku na trh, ale její provádění je určeno v příslušné normě výrobku.

Evropskou normalizační organizací CENELEC byly sice v srpnu vydány normy EN 50575 (Silnoproudé, řídící a komunikační kabely – Kabely pro všeobecné použití ve stavbách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň) a CLC/TS 50576 (Elektrické kabely – rozšířená aplikace výsledů zkoušek reakce na oheň), avšak znění EN 50575, která je normou výrobku, není v mnohých ohledech v souladu s platným zněním Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011.

Vážným problémem je taky skutečnost, že EN 50575, která má být harmonizovanou technickou specifikací (po její vyhlášení v Úředním věstníku EU), ve svém předmětu nezahrnuje kabely, které jsou určeny na trvalou dodávku elektrické energie při požáru, co je v rozporu s požadavky platné legislativy pro požární bezpečnost staveb v České republice i Slovenské republice. V těchto členských zemích se totiž už několik let požaduje zkoušení/posuzování všech kabelů použitých ve stavbách ve vztahu k jejich reakci na oheň. Tento problém se momentálně řeší v rámci úkolu přebíraní EN 50575 do soustavy ČSN a STN, zařazením národních informativních příloh NA do překladu této normy.

Další problém, na který upozornila Slovenská republika Evropskou komisi, prostřednictvím Stálého výboru pro stavebnictví je ten, že na žádný jiný stavební výrobek (kromě kabelů) z hlediska posuzování a ověřování stálosti požárních vlastností není stanoven systém 1+. Z toho důvodu Slovenská republika požaduje, aby EK změnila tento systém pro kabely z 1+ na 1 tak, jako to je v případě ostatních stavebních výrobků. Česká republika také podpořila tento návrh na změnu a očekává se taky podpora návrhu na změnu ze strany Polské republiky.

Závěrem lze tedy doufat, že všechny technické komise CELELEC, které mají v agendě přípravu a vydávaní technických norem na kabely se v budoucnu vyvarují takových nedostatků, jaké se projevily v EN 50575. Stejné očekávání lze požadovat od Evropské komise ve vztahu k navrhované změně systému posuzování a ověřování stálosti požárních vlastností kabelů z 1+ na 1.

AVK České republiky a Slovenské republiky situaci na evropské úrovni neustále sleduje a bude nadále vyvíjet úsilí k vyřešení rozporů v EN a hájit národní právní předpisy.

O aktuální situaci v této oblasti bude odborná veřejnost průběžně informována na webových stránkách AVK.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat