Akú triedu reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie majú mať voľne vedená káble v určitých požiarnych úsekoch určujú predpisy pre požiarnu bezpečnosť.

V Českej republike je to vyhláška č. 268/2011 Sb., ktorou sa mení vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. V prílohe č.2 sú definované triedy a doplnkové klasifikácie Dca, B2ca a B2ca s1,d1. 

Na Slovensku platí vyhláška 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbea pri užívaní stavieb v aktuálnom znení. Táto sa odkazuje v§ 91 na normu STN 92 0203. V prílohe  B.2 je určená trieda s doplnkovými klasifikáciami B2ca s1,d1,a1.

Význam doplnkových klasifikácií je nasledovný

  • s (smoke) vyjadruje množstvo uvoľneného dymu počas horenia z izolácií kábla a môže mať  hodnoty s1, s2, s3. Čím je číslo nižšie, tým sa uvoľňuje menšie množstvo dymu a kábe
    l má lepšie protipožiarne vlastnosti
  • d (droplets) hovorí o tom, či z kábla odpadávajú horiace častice izolácií alebo nie, a ako dlho následne horia. d0 znamená , že počas skúšky horenia v trvaní 20 min z kábla neodkvapnú žiadne častice, d1, že odpadnuté horiace častice zhasnú do 10 sekúnd, d2 odpadnuté častice horia viac ako 10 sekúnd
  • a (acidity) stanovuje obsah halogénových prvkov vo všetkých nekovových materiáloch v kábli. Môže mať hodnoty a1, a2, a3. V prípade kábla s hodnotou a1 hovoríme, že má znížený obsah halogénov, alebo ako sa niekedy nepresne hovorí, že je bezhalogénový

V prípade inštalácie kábla vo vybranom úseku je teda nutné splniť nielen požiadavku na minimálnu triedu reakciu na oheň, ale aj na doplnkové klasifikácie a ich úplnosť. Nie je teda prípustné zabudovať do stavby napríklad kábel s parametrami B2ca s1, d2, a1, B2ca s2, d2, a1,  B2ca s1,(chýba d1 resp. a1 pre SR)…

Vhodnosť parametrov je možné overiť na samotnom kábli alebo jeho obale- štítku, kde by mala byť uvedené trieda reakcie na oheň a aj doplnkové klasifikácie. Parametre musí výrobca deklarovať aj dokladom, ktorý sa nazýva Prohlášení o vlastnostech (ČR) alebo Vyhlásenie o parametroch (SK).  V angličtine sa označuje  ako Declaration of performance  alebo DoP. Je to doklad, ktorý musí výrobca vydávať na základe nariadenia európskeho parlamentu rady (EÚ) č. 305/2011 teda CPR. Vystavuje sa pre káble bez funkčnej odolnosti.

Ku káblom s funkčnou odolnosťou musí výrobca v Českej republike poskytnúť doklad Prohlášení o shodě podľa nariadenia vlády č.163/2002 Sb kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v aktuálnom znení. Na Slovensku sa požaduje doklad SK vyhlásenie o parametroch podľa vyhlášky 162/2013 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v aktuálnom znení. 

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat