Káble a vodiče tiež starnú

Starnutie materiálov je fenomén, ktorý determinuje životnosť káblov. Dôsledkom starnutia dochádza k zmene vlastností materiálov, ktorá ovplyvňuje rozhodujúce parametre, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie bezpečnej funkčnosti kábla v prevádzke. Strata resp. zníženie hodnoty týchto parametrov znamená ukončenie bezpečnej prevádzky kábla. Na starnutie kábla má vplyv množstvo faktorov z ktorých najrozhodujúcejšie sú teplota, rôzne typy žiarenia vrátane UV, vlhkosť, pôsobenie chemických látok, mechanické zaťaženie.

Vonkajšie vplyvy spôsobujú rôzne veľké zmeny, ktoré môžu mať vratný, prechodný alebo nevratný charakter. Za vratné zmeny považujeme návrat vlastností do pôvodného stavu po ukončení pôsobenia vonkajšieho činiteľa. Napríklad sú to zmeny vlastností izolantov spôsobené teplotou. Pri zvýšenej teplote sa mení vnútorný odpor, dielektrické straty, elektrická pevnosť, mechanické vlastnosti atď. Prechodný charakter zmien znamená, že sa vlastnosti upravia na pôvodnú hodnotu, hneď po poklesnutí degradačného činiteľa pod kritickú hodnotu. Napríklad znehodnotenie povrchových vlastností izolantu vo vlhkej atmosfére.

Zmeny vlastností elektroizolačných materiálov, ktoré sa ani po odznení pôsobenia vonkajšieho činiteľa nevrátia do pôvodného stavu, nazývame trvalé zmeny. Sú to teda zmeny s nevratným charakterom. Trvalé zmeny nie sú závislé len od intenzity, ale aj od dĺžky pôsobenia vonkajších faktorov. Trvalé zmeny sa označujú aj ako starnutie, keďže skoro vždy vedú k zhoršeniu funkčných vlastností.


VUKI a.s. sleduje dopady atmosférického prostredia už dlhodobo

Vo VUKI a.s. sme sa zaoberali vplyvom vonkajšieho prirodzeného atmosférického prostredia na starnutie izolácie a plášťa vybraných konštrukcií káblov a vykonali sme skúšky na niekoľkých PVC a FRNC kábloch v priebehu 2 rokov. 

Účelom tohto sledovania bolo sledovať mechanické vlastnosti rôznych izolačných a plášťových zmesí aplikovaných na rôznych typoch káblov v podmienkach prirodzeného starnutia, ktoré môže porovnať životnosť rôznych konštrukcií inštalačných káblov do 1 kV pri ich použití v exteriéroch. Vzorky určené na prirodzené starnutie v rôznom usporiadaní a mechanickom zaťažení ako je torzia, ohyb na definovaný polomer a podobne boli umiestnené na streche budovy VUKI na Rybničnej ulici.

V hlavnej úlohe UV žiarenie, teplota a voda

Sledované vlastnosti v prirodzenom prostredí najviac ovplyvňuje pôsobenie UV žiarenia, teplota a pôsobenie vody v dôsledku dažďa. Klimatické podmienky v mieste skúšky v sledovanom období 30.11.2020 – 1.12.2022 boli zadefinované podľa SHMU. 

Výber hodnotených vzoriek bol zhodný s výberom typov káblov, na ktorých sa hodnotilo zrýchlené starnutie a je uvedený v Tab.1.

Tab. 1 Konštrukcia hodnotených káblov

Označenie kábla

Izolácia

Výplň

Plášť

Poznámka

CYKY J5x2,5 Pb

PVC YI1*

HFFR, LOI ca 30 %

PVC YM1*

Pb stabilizátor, DOP zmäkčovadlo, TS 60 minút

CYKY J5x2,5 Ca

PVC YI1*

HFFR, LOI ca 30 %

PVC YM1*

Ca-Zn stabilizátor, DIDP zmäkčovadlo, TS min.  40 minút

N2XH J 3×2,5

XLPE*

HFFR, LOI ca 30 %

HFFR, LOI ca 35 %

XLPE silánom sieťovaný, LOI ca 17 %

CHKE-R J 3×2,5, čierny

HFFR*

HFFR, LOI ca 30 %

HFFR, LOI ca 35 %

HFFR, LOI ca 32 %, čierny plášť

CHKE-R J 3×2,5 B2ca(s1,d1,a1)  čierny

HFFR*

HFFR, LOI ca 50 %

HFFR, LOI ca 35 %

HFFR, LOI ca 32 %, čierny plášť

CHKE-R J 3×2,5,  oranžový

HFFR*

HFFR, LOI ca 30 %

HFFR, LOI ca 35 %

HFFR, LOI ca 32 %,  oranžový plášť

CHKE-R J 3×2,5 B2ca(s1,d1,a1)  oranžový

HFFR*

HFFR, LOI ca 50 %

HFFR, LOI ca 35 %

HFFR, LOI ca 32 %,  oranžový plášť

Tento príspevok vznikol s podporou Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj (APVV) podľa zmluvy          č. APVV-18-0028, . APVV-18-0029, APVV-19-0049.

Ing. Milan Daniš, Ing. Rastislav Valach

[email protected]; [email protected]

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat