Výhody kabelů s nízkým rizikem v případě požáru nejsou v každodenním životě postřehnutelné – podobně jako je tomu u airbagů ve vozidlech – v případě nehody nebo požáru se však na ně rádi spolehnete. Používání kabelů s nízkým rizikem v případě požáru významně přispívá k preventivní ochraně proti požáru.

Certifikaci spolehlivých produktů, tj. od třídy Eca dále, provádějí notifikované osoby. Jedná se o zkušební a/nebo certifikační instituce, které jsou nezávislé na výrobcích produktů. Notifikované osoby jsou jmenovány jedním stanoveným orgánem, který byl pověřen členskou zemí EU a který již byl podroben autorizačnímu/schvalovacímu procesu.

V ČR je notifikovanou osobou pro certifikaci kabelů EZÚ Praha, v SR je notifikovanou osobou pro certifikaci kabelů pro třídy reakce Aca, B1ca, B2ca, Cca a Dca (kde je nutná zkouška podle EN 50399) TSUS Prešov a EVPU Nová Dubnica pro všechny třídy včetně Eca. Míra účasti notifikované osoby na certifikaci kabelů závisí na tom, do jaké třídy reakce na oheň je certifikovaný kabel zařazen.

Systém pro certifikaci shody kabelů je znázorněn v tabulce.

Tabulka: Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností a povinností notifikovaných osob

Třída reakce na požár

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kabelů

Povinnosti notifikované osoby

Aca, B1ca, B2ca, Cca

1+

  zkouška typu

  pravidelný audit výrobního provozu

   pravidelný audit – zkoušky vzorků z probíhající výroby

Dca, Eca

3

  zkouška typu

Fca

4

  – žádné

 

Produkt třídy Fca je jako takový označen výrobcem (zkoušku vykonává sám a měl by mít záznam o nevyhovujícím výsledku zkoušky podle EN 60332-1-2). Produkty třídy Eca a vyšších tříd musí projít zkouškami prováděnými notifikovanou osobou. Produkty spadající do tříd Aca, B1ca, B2ca nebo Cca, které mají kritický význam pro bezpečnost, musí být neustále pod dohledem ve výrobě v souladu s procesem kontroly shody 1+, přičemž tuto kontrolu provádí notifikovaná osoba autorizovaná k certifikaci produktů.

Úspěšně provedený postup potvrzení shody je předpokladem pro označení produktu značkou CE a pro vystavení prohlášení o shodě.

Zařazení produktu do příslušné třídy je doloženo označením CE. Uživatel si tedy může být jist, že produkt zajišťuje a splňuje požadovaná kritéria z hlediska protipožární bezpečnosti a že třída protipožární bezpečnosti může být snadno zjištěna.

Za účelem zajištění celkové úrovně protipožární bezpečnosti budovy doporučují výrobci kabelů používání kabelů s nízkým rizikem v případě požáru, které představují kombinaci nízké rychlosti šíření plamene/požáru a uvolňování tepla společně s nízkými emisemi kouře a nebezpečných spalin. Z tohoto důvodu je doporučeno používat kabely minimálně třídy B2ca v budovách a stavebních objektech s velmi vysokými požadavky na bezpečnost*, jakož i na únikových cestách, a kabely minimálně kategorie Cca v budovách s vysokými požadavky na bezpečnost (např. hotely a kancelářské budovy). V níže uvedené tabulce 3 jsou uvedeny návrhy na kategorie kabelů, které by měly být používány pro kabely s nízkým rizikem v případě požáru v souvislosti s bezpečnostními požadavky.

* např. v tunelech, v metru, nemocnicích, ošetřovatelských domech

Tabulka: Návrh minimálních tříd používaných pro kabely s nízkým rizikem v případě požáru

Třída reakce na požár

Dodatečné klasifikace

Požadavky na protipožární bezpečnost

Šíření požáru/ vývoj tepla

Vyvíjení kouře/ hustota kouře

Hořící kapky/částice

Vývoj kyselosti/ agresivních spalin

B2ca

s1

d1

a1

velmi vysoké 18

Cca

s1

d1

a1

Vysoké

 

Dosud musely v Evropě veškeré kabely používané v budovách splňovat nějakou minimální úroveň protipožární bezpečnosti podle lokálních nařízení a postupů stanovených příslušnými orgány. Pro budovy a stavební objekty s vysokým nebo velmi vysokým stupněm nebezpečí požáru jsou doporučeny kabely s minimální úrovní parametrů uvedené v tabulce 3.

Konečné rozhodnutí o minimálním stupni bezpečnosti pro případ požáru v každé členské zemi EU v každém případě spadá do kompetence místních příslušných úřadů a musí být s těmito místními úřady projednáno.

V České republice jsou požadavky na kabely ve stavbách dány Vyhláškou MV č. 23/2008 ve znění Vyhlášky MV č. 268/2011 – viz tabulka.

Tabulka: Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

A. Volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení

Druh vodiče nebo kabelu

I

II

III

IV

a)

domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849

 

x

x

x

b)

nouzové a protipanické osvětlení

 

x

x

x

c)

osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest

   

x

x

d)

evakuační a požární výtahy

 

x

x

x

e)

větrání únikových cest

   

x

x

f)

stabilní hasicí zařízení

 

x

x

x

g)

elektrická požární signalizace

 

x

x

x

h)

zařízení pro odvod kouře a tepla

 

x

x

x

i)

posilovači čerpadla požárního vodovodu

 

x

x

x

B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorách požárních úseků vybraných druhů staveb

a)

zdravotnická zařízení

 

1. jesle

x

 

x

 

2. lůžková oddělení nemocnic

x

 

x

 

3. JIP, ARO, operační sály

x

 

x

 

4. lůžkové části zařízení sociální péče

x

 

x

 

b)

stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů)

 

1. shromažďovací prostor

x

     
 

2. prostory určené pro veřejnost

x

 

x

 

c)

stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)

 

1. únikové cesty

   

x

 

d)

stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.)

 

1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)

x

 

x

 

Vysvětlivky: I – kabel Dca

II – kabel B2ca

III – kabel B2ca, s1,d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě

IV – kabel funkční při požáru

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat