Při projektování staveb nebudou požadavky na reakci kabelů na oheň stejné pro celou stavbu, ale jsou nebo by měly být odlišné pro jednotlivé části budovy/stavby. Není-li možné použít (nebo neexistuje) kabel s potřebnou třídou reakce na oheň, musí tomu být přizpůsobeno jeho uložení ve stavbě. Odlišné požadavky na reakci kabelů budou platit pro únikové cesty, pro místa s větší koncentrací osob, jiné pro sklep. Odlišné budou také pro silniční tunely nebo servisní tunel.

U všech kabelů trvale zabudovaných v stavbách musí být deklarována třída reakce na oheň. Vyloučení některých typů kabelů z požadavků CPR není možné. Pro všechny třídy reakce na oheň musí být dodáno prohlášení o vlastnostech.

Všichni zainteresovaní postupují v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (dále jen Nařízení).

Technické posuzování kabelů s třídou reakce na oheň Eca, Dca, Cca nebo B2ca zajistí vždy výrobce u notifikované osoby – oznámeného subjektu. Posuzovaní třídy reakce na oheň se provádí podle harmonizované normy EN 50575.

Na základě posouzení vydá výrobce Prohlášení o vlastnostech podle přílohy III Nařízení. V něm jsou dané identifikační údaje výrobce, určeného subjektu a též typu a čísla dokladu, kterým určený subjekt na vzorcích, odebraných před uvedením výrobku na trh, zkontroloval plnění požadavku a vydal osvědčení o stálosti vlastností.

Kopii prohlášení může požadovat každý subjekt, který se angažuje v dovozu, distribuci a prodeji kabelu včetně konečného zákazníka.

Povinnosti výrobců:

 • Výrobci odpovídají za posouzení parametrů svých výrobků ve smyslu požadavků legislativy.
 • Výrobci vypracují prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky Nařízení.
 • Výrobci na základě Prohlášení o vlastnostech vypracují technickou dokumentaci popisující všechny příslušné prvky vztahující se k požadovanému systému posuzování a ověřování stálosti vlastností. Tuto dokumentaci uchovávají po dobu 10 let.
 • Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, které zaručí při sériové výrobě zachování vlastností uvedených v prohlášení.
 • Výrobci zajistí identifikovatelnost kabelů a kontakt na sebe na každém balení kabelů.

Výrobci – členové AVK – Potisk kabelů

 • Třídu reakce na oheň B2ca včetně doplňkových klasifikací uvádět vždy přímo v potisku na plášti kabelu.
 • Pro ostatní (nižší) třídy reakce na oheň (Cca, Dca, Eca, Fca) postačuje uvést údaj na štítku kabelu v souladu s požadavkem normy ČSN (STN) EN 50575, obr. ZZ1 a 2. Značka CE se zpravidla uvádí i v potisku na plášti kabelu.

Povinnosti dovozců

 • Dovozci uvádí na trh Unie pouze stavební výrobky, které jsou v souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení.
 • Od svých dodavatelů požadují stejné úkony, závazky a dokumentaci, jaká platí pro výrobce EU.
 • Dovozce zajistí identifikovatelnost kabelů a na každém balení kabelů uvádí kontakt na sebe (ne na výrobce). Tím na sebe přebírá odpovědnost za bezpečnost a způsobilost výrobku na trhu EU.

Povinnosti distributorů a prodejců

 • Při dodávání stavebního výrobku na trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky Nařízení.
 • Převzetím výrobků do distribuce nebo k prodeji přebírají odpovědnost za plnění požadavků tohoto Nařízení vůči zákazníkovi.
 • Při dělení kabelu dodaného výrobcem nebo dovozcem jsou povinni u oddělené délky zajistit kontinuitu pro identifikovatelnost kabelu na všech distribuovaných částech.

CPR-Příklad Prohlášení o kabelech – formular

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat