Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (tzv. CPR, Construction Products Regulation). Určuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ a definuje spoločnú klasifikáciu stavebných výrobkov, čím chce dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v budovách. Keďže takmer všetky káble sú zabudované do stavieb, vzťahujú sa na ne CPR požiadavky. Káble, ako stavebný výrobok, podliehajú CPR legislatíve s účinnosťou od 1.7.2017. Reakcia na oheň bola zatiaľ definovaná len pre káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa harmonizovanou európskou normou EN 50575 z roku 2014.

Káble sa hodnotia skúšobnými metódami podľa príslušných noriem a zaraďujú sa do kategórií Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca. Kategórie hodnotené podľa požiadaviek EN 60399 sa líšia celkovým množstvom uvoľneného tepla za definovaný čas, hodnotou rýchlosti uvoľňovaného tepla, šírením plameňa a rýchlosťou rozvoja požiaru.

Tieto požiadavky sú spravidla  rozšírené o doplnkovú klasifikáciu:

  • pre vývoj dymu (smoke – s),
  • odkvapkávajúce horiace časti (drops – d),
  • kyslosť splodín (bezhalogénnosť), vznikajúcich pri horení (acidity – a).

Kým väčšina členských krajín EÚ dnes iba pripravuje legislatívu a požiadavky na káble pre vybrané požiarnobezpečnostné úseky, v Českej aj Slovenskej republike sú pre vybrané úseky stavieb požadované káble s triedou reakcie na oheň B2ca a doplnkovými klasifikáciami s1, d1, a1, čo predstavuje jednu s najnáročnejších kategórií, už niekoľko rokov. Prvé tri vlastnosti sa stanovujú počas skúšky podľa požiadaviek EN 50399, a1 podľa EN 60754-2.

Konkrétne požiadavky sú:

  • B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 s (20 minút trvania skúšky) ≤ 15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1;
  • s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 (20 minút) ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m2/s;
  • d1 – žiadne horiace kvapky/častice horiace dlhšie ako 10 s počas celej skúšky;
  • a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s EN 60754-2.

Keďže na našom trhu sú tieto káble v zmysle dlhoročnej platnej legislatívy etablované už viac rokov, v rámci aktivít AVK súvisiacich s kontrolou kvality káblov na trhoch ČR a SR boli v období január a február 2020 skontrolované jedným z členov AVK – firmou PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, sro, ktorá má vybavenie na skúšky podľa EN 50399. Na hodnotenie vybrali všetky káble, ktoré boli v tom čase dostupné vo vybraných veľkoobchodoch, konkrétne bezhalogénové silové káble pre napätia do 1 kV konštrukcie 4×1,5 od firiem DIXI, Elkond, nkt a VUKI a konštrukcie 4×10 DIXI a Elkond. Pozitívne možno hodnotiť, že napriek tomu, že káble boli zakúpené náhodne na trhu, všetky vyhoveli bez problémov požiadavke legislatívy a splnili náročnú kategóriu B2ca. Aj doplnková klasifikácia s1 bola dosahovaná s rezervou, určité disproporcie sa objavili iba v súvislosti s požiadavkami d1.

V minulosti bola v ČR požadovaná dokonca kategória d0, ktorá nepovoľuje uvoľnenie žiadnych horiacich častíc počas trvania skúšky. Prax však ukázala, že táto vlastnosť nie je dobre reprodukovateľná a pri opakovaných meraniach môže byť problematické dosiahnuť rovnaké hodnoty. Preto bola požiadavka v platnej legislatíve zmiernená na d1. Niektoré z káblov boli ale hodnotené v minulosti s touto požiadavkou, takže výrobcovia ich dodnes uvádzajú s hodnotou d0. Podmienky d0 (žiadne horiace kvapky) ale nesplnil žiaden z hodnotených káblov, niektoré mali hodnoty na hranici d1 (horiace kvapky, ktoré zhasnú do 10 s), blízke d2 (horiace kvapky, ktoré nezhasnú do 10 s). Preto by sme chceli apelovať na projektantov, požiarnych technikov, odbornú verejnosť a iné zainteresované strany, aby nedávali do záväzných materiálov požiadavku na doplnkovú klasifikáciu d0, ale požadovali v zmysle platnej legislatívy pre typy káblov s triedou reakcie na oheň B2ca doplnkové klasifikácie na úrovni s1, d1 a1, ktorú dokáže záväzne spĺňať väčšina serióznych výrobcov káblov.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat