Kabely zaujímají v budovách stále důležitější místo, a to jak kabely silové, tak komunikační kabely. Vzájemné propojení je velmi důležité i v současných stavbách. Proto musí být konstrukce kabelů volena tak, aby poskytovala uspokojivou úroveň bezpečnosti (nebo zabezpečení) v případě požáru v různých budovách, v nichž jsou kabely použity. Všichni členové Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR implementovali Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) do svých předpisů.

Ve Slovenské republice jsou požadavky na kabely ve stavbách předepsány Vyhláškou 162/2013 a v STN 92 0203 jsou vyjmenované části a úseky ve stavbách s požadavky na kabely vedené skrz požární úseky se specifikovaným prostorem následovně.

Požiadavky na káble s triedou reakcie na oheň:

Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie:

B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 s ≤ 15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1;

s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m2/s;

d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s počas 1 200 s;

a1 – vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3.

Pzn. Uvedené parametre, okrem a1, sa overujú skúškou podľa STN EN 50399.

Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom:

1. zdravotnícke zariadenia:

1.1 jasle B2ca – s1, d1, a1

1.2 lôžkové oddelenia nemocníc B2ca – s1, d1, a1

1.3 jednotka intenzívnej starostlivosti, anestéziologicko-resuscitačné oddelenie, operačné oddelenie B2ca – s1, d1, a1

2. stavby sociálnych služieb B2ca – s1, d1, a1

3. stavby s vnútornými zhromaždovacími priestormi:

3.1 zhromažďovací priestor B2ca – s1, d1, a1

3.2 ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci – s1, a1

4. stavby na bývanie (okrem rodinných domov), komunikačné priestory B2ca – s1, d1, a1

5. stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, ubytovne, kúpele, internáty a pod.):

5.1 izby s príslušenstvom B2ca – s1, d1, a1

5.2 spoločné priestory (hala, recepcia, jedáleň, reštaurácia) B2ca – s1, d1, a1

6. chránené únikové cesty B2ca – s1, d1, a1 STN 92 0203

Požiadavky na káble vedené na streche stavby:

 1. na ktorej je úniková cesta B2ca – s1, d1, a1
 2. na ktorej je vonkajšia zásahová cesta B2ca – s1, d1, a1
 3. nad zhromažďovacím priestorom B2ca – s1, d1, a1

Funkčná odolnosť trasy káblov

Požiadavka na funkčnú odolnosť trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre:

 1. zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút – pre trasy podľa STN P CEN/TS 54-14;
 2. zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru, uzatvorenie prívodu plynu a vypínanie elektrickej energie je najmenej 30 minút;
 3. zariadenie na vizuálnu signalizáciu požiaru podľa STN EN 54-23 je stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút;
 4. systém hlasovej signalizácie požiaru podľa STN EN 54-16, je stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút;
 5. evakuačný výťah je stanovená podľa platného právneho predpisu;
 6. núdzové osvetlenie je najmenej 60 minút, okrem zásahových ciest, ktoré sú chránenými únikovými cestami typu C a v priestoroch podľa prílohy B, položky 1.3, kde je najmenej 90 minút a v predsieňach s pretlakovým vetraním pred priestormi podľa prílohy B položky 1.3 je najmenej 240 minút;
 7. zariadenie na odvod tepla a splodín horenia je najmenej 60 minút;
 8. zosilňovacie čerpadlo vody na hasenie požiarov je najmenej 90 minút;
 9. zariadenie na vetranie chránených únikových ciest alebo vnútorných zásahových ciest je stanovená podľa platného právneho predpisu [9];
 10. stabilné hasiace zariadenie sprinklerové je stanovená v STN EN 12845+A2, pre stabilné hasiace zariadenie penové je stanovená v STN EN 13565-2, pre stabilné hasiace zariadenie práškové je stanovená v STN EN 12416-2+A1, pre stabilné hasiace zariadenie plynové je stanovená v STN EN 15004-1, pre stabilné hasiace vodné rozstrekovacie je stanovená v STN P CEN/TS 14816, pre stabilné hasiace zariadenia na vodnú hmlu je stanovená v STN P CEN/TS 14972, pre stabilné hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól je stanovená v TNI CEN/TR 15276-2 a pre stabilné hasiace zariadenia CO2 je stanovená v STN ISO 6183, ak nie je podľa platného právneho predpisu [9] alebo [10] stanovené inak;
 11. automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarnu stenu alebo požiarny uzáver, alebo zvyšuje ich požiarnu odolnosť je stanovená podľa platného právneho predpisu;
 12. pretlakové vetranie požiarnej predsiene v stavbách zdravotníckych zariadení je stanovená podľa platného právneho predpisu;
 13. požiarny výťah je stanovená podľa času predpokladaného hasičského zásahu v zmysle platného právneho predpisu;
 14. zásuvkové rozvody do 1 kV v priestoroch podľa prílohy B položky 1.3 je najmenej 90 minút;
 15. technologické zariadenie v prevádzke počas požiaru je stanovená v príslušnom technickom predpise pre dané zariadenie.

Platný predpis: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Pzn. Volně vedenými vodiči a kabely se rozumí nechráněné elektrické rozvody (nikoli pohyblivé), které jsou vystaveny možným účinkům požáru a jejichž uložení a ochrana neodpovídá podmínkám stanoveným českými technickými normami.

Jak se Vám tento článek líbil?
(2)
(1)
Odeslat