Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (dále jen AVK) iniciovala v roce 2016 v rámci technického týmu vznik skupiny, která se zaměřuje na odebírání vzorků kabelů z velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě,  jejich následnou kontrolu a dohledem nad účinnou nápravou nedostatků.

Před započetím odběrů byly dohodnuty hodnotící kritéria, pravidla odběrů (např. výrobce nezkouší svoje vlastní kabely, ale jiného člena nebo nečlena AVK) a měření vybraných minimálních parametrů. Kontroly se zaměřují na sdělovací kabely s výjimkou světlovodných  a silové vodiče a  kabely do 1kV.  Po sdělení stanoviska od výrobce kontrolujeme účinnost opatření. Odebrané a zkoušené vzorky tvoří pouze nepatrnou část realizovaných prodejů na trhu.

Vyhýbá se horší kvalita výrobků na trhu kabelům? AVK postupně zaznamenává zhoršování kvality kabelů, jenž jsou prodávány  v České a Slovenské republice, jejíž hlavní příčinu vidí v nedostatečném dohledu na trhu a chybějícím výrobkovým normám. Koncový zákazník kromě neplnění bezpečnostních požadavků v kritických situacích (při požáru), jehož následkem jsou vyšší škody na majetku, vyšší ohrožení zdraví nebo i nebezpečí úmrtí se  může setkat zejména s kabely, které mají nižší životnost díky některým nevyhovujícím parametrům, které nejsou vždy okem detekovatelné. Investorům mohou vzniknout vícenáklady při opravách již zabudované instalace při  neudělení revize.

Obr. 1 – CYKY 3×1,5

Od roku 2016 bylo změřeno 74 kabelů, trend vývoje kvality indikuje následující graf.

Obr. 2 – Vývoj nekvality kabelů na trhu v CZ a SK vždy zpětně zohledňující měření provedená za minulých 12 měsíců

Při vyhodnocení zkoušek kabelů se občas setkáváme se situací, že nemáme k dispozici podnikovou normu (výrobce ji nemusí dát k dispozici). Je-li to možné,tak pro hodnocení  výsledků používáme podnikovou norma jiného člena AVK, vyrábějící kabely se stejným názvem. Je paradoxem, že kabel se zavedeným názvem, může mít jiné parametry, jako  má stejný kabel od jiného výrobce. 

Při odběrech v 2. polovině roku 2017 bylo odebráno 17 vzorků a 43 % z těchto vzorků bylo zařazeno do kategorie 3 – hlavní neshoda. Graf níže bude umístěn na titulní internetové stránce AVK a 2 x ročně aktualizován. Nekvalita je také stále více sledována na všech trzích EU.

Obr. 3 – Indikátor nekvality kabelů a vodičů odebraných na trhu v České a Slovenské republice v 2. pololetí roku 2017

Bez účinné kontroly trhu a tlaku na výrobce se můžeme dočkat dalších nepříjemností jako jsou používané pokovené hliníkové dráty v kabelech, jenž imitují měď, anebo ocelové lanko ve flexibilních kabelech.

Obr. 4 – Pokovený hliníkový drát vypadající jako měděný drát

Nekvalitu řešíme spolu s akreditovanými orgány v ČR (EZÚ) a SK (EVPÚ), se kterými připravujeme postup dalších prověrek na trhu, případné odebrání výrobkového certifikátu až po podání podnětu k přezkoumání na ČOI resp. SOI, které může vést až k finančním sankcím či nařízení o stažení výrobku z trhu.

Naši snahou  nadále zůstává pokračování v odběrech kabelů a vodičů, jejich měření a zavedení účinných opatření u výrobců dodávajících na trh nekvalitní výrobky.Odbornou i laickou veřejnost budeme informovat o dalších krocích AVK i nálezech nekvalitních výrobků a to ve víře, že jim pomůžeme se chránit před nekvalitními výrobky a nezodpovědnému chování některých výrobců v tuzemsku i zahraničí. Obor výroby kabelů budeme takto udržovat na profesionální a spolehlivé úrovni.

Josef Rimeš

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat