Požáry v budovách a stavbách si vybírají krutou daň z lidských životů. Celkově zahyne v Evropě každý rok na 4 tisíce* lidí v důsledku požárů. Ani mnohé předpisy zabývající se sledováním protipožární bezpečnosti nedokázaly udržet tuto situaci v oblasti stavebních materiálů a budov pod kontrolou.

V prostředí otevřeného trhu a také z důvodu absence společného jazyka/komunikace v technických otázkách na Evropské úrovni je shromažďování důvěryhodných informací o stavebních výrobcích, pokud jde o jejich původ a odolnost proti požáru, dosti obtížné. V důsledku této situace nesplňuje značný počet kabelů prodávaných na evropském trhu požadované technické specifikace a požadavky a vyznačuje se špatnou protipožární odolností.

Pravidla členských zemí Evropské unie vyžadují, aby byly stavební práce projektovány a prováděny takovým způsobem, aby jimi nebyla ohrožena bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku a aby bylo zamezeno škodám na životním prostředí. Evropská unie vypracovala jednotná klasifikační kritéria „společný jazyk” která stanovují protipožární charakteristiky stavebních produktů/materiálů na území Evropy v rámci novelizovaného Nařízení o stavebních výrobcích z roku 2011 (CPR).

Toto nařízení nabylo účinnosti k 1. červenci 2013 a od tohoto data je závazné pro všechny členské země Evropské unie. Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) jde ruku v ruce s rozsáhlým klasifikačním systémem, který zajišťuje, aby bylo možné při stavebních pracích používat pouze schválené výrobky (budovy, metro a jakýkoliv druh staveb/stavebních prací).

Evropská unie, vědoma si důležitosti kabelů pro bezpečnost v případě požárů, vydala v červnu 2016 harmonizovanou normu EN 50575:2014 a dodatek k této normě A1:2016 pro silové, ovládací a komunikační kabely v Úředním věstníku Evropské unie. Kabely tedy podléhají Nařízení o stavebních výrobcích. Harmonizovaná norma nabyla účinnosti dne 10. června 2016, období souběžné platnosti skončí k datu 1. července 2017 a od tohoto data bude závazná pro všechny členské státy EU.

V současné době se na kabely toto nařízení vztahuje tehdy, jestliže jsou trvale zabudovány do stavebních objektů a pokud pro ně existují harmonizované evropské normy na základě Nařízení o stavebních výrobcích.

* Bulletin požárních statistik, Ženevská asociace

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat