Všetky protipožiarne vlastnosti jednotlivých elektrotechnických výrobkov použitých pre účel, na ktorý sa vzťahujú predpisy protipožiarnej bezpečnosti sa overujú skúškami. Pre káble ich možno ich rozdeliť nasledovne: 

A. Skúšky káblov, zabezpečujúce overenie nešírenia ohňa po samostatnom kábli alebo zväzku káblov.Tieto sa aplikujú pre všetky káble s definovanými odolnosťou voči ohňu. Sú to:

Súbor EN 60332-….. Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Skúška šírenia plameňapo vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch samostatne alebo vo zväzkoch.

Obr. 1 Skúška šírenia plameňapo vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch samostatne alebo vo zväzkoch Samostatný kábel Zväzok káblov

Samostatný kábel Zväzok káblov

 

Definovaná vzorka samostatného kábla alebo zväzku káblov je umiestnená do skúšobnej komory a pôsobí na ňu definovaný plynový horák po predpísanú dobu. Meria sa doba do zhasnutia vzorky po odstavení horáka a rozsah poškodenia (zuhoľnatenia) plášťa kábla.

B. Stanovenie triedy reakcie káblov na oheň pre systém posudzovania I+ a III (Dca).

EN 50399 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa – Skúšobné zariadenia, postupy a výsledky

Obr. 2 Schematické znázornenie skúšky.

 

Skúšobná komora a usporiadanie vzoriek je podobné ako v predchádzajúcej skúške. Doplnená je potrubným systémom na analýzu vytvoreného tepla a dymu, celé vyhodnotenie procesu horenia káblov je automatické. Na základe výsledkov analýzy splodín je stanovená trieda reakcie na oheň pre danú káblovú vzorku a doplnková klasifikácia s(hustota dymu pri horení) a d(odkvapkávanie horiacich častíc, početnosť a doba do ich zhasnutia).

C. Skúšky na overenie obsahu halogénov v horľavých materiáloch káblov, meranie korozivity a hustoty splodín horenia. 

EN 61034…. Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Tvorba dymu definuje jednu z doplnkových klasifikácií s1, s1a, s1b, s2 alebo s3 pre káble s definovanou triedou reakcie na oheň B1ca, B2ca, Cca, Dca.

Obr. 3 Komora na meranie hustoty dymu

Skúšobné vzorky káblov sa umiestnia do skúšobnej komory kde sa za definovaných podmienok zapáli. Fotometricky sa meria percentuálny prestup svetla v komore cez vytvorený dym.

EN 60754… Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. – určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov stanovením pH a vodivosti. Korozivita a vodivosť splodín horenia definuje jednu z doplnkových klasifikácií: a1, a2 alebo a3 pre káble s definovanou triedou reakcie na oheň B1ca, B2ca, Cca, Dca.

Obr. 4 Zariadenie na meranie korozivity plynov, vznikajúcich pri horení

Určené množstvo horľavých materiálov kábla sa spaľuje za definovaných podmienok. Vznikajúce plyny sa zachytávajú do  destilovanej alebo demineralizovanej vody a meria sa hodnota pH a vodivosť roztoku

D. Skúšky káblov, zabezpečujúce overenie funkčnosti kábla počas požiaru. 

IEC 60331 Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru – Celistvosť obvodu – Postupy a požiadavky. Časť 21 platí pre káble s menovitým napätím do 0,6/1,0 kV vrátane, časť 23 pre káble pre prenos dát a časť 25 pre optické káble. Je zavedená aj časť 31 pre postupy a požiadavky na požiar s otrasom. Káble s menovitým napätím do 0,6/ 1 kV vrátane, skúška je ale známejšia a častejšie vykonávaná podľa EN noriem opísaných nižšie.

Obr. 5 Zariadenie na meranie funkčnosti káblov v ohni


Vzorka elektrického kábla je pripojená na menovité napätie a vystavená pôsobeniu definovaného plameňa. Počas skúšky nesmie nastať skrat kábla a meria sa doba, počas ktorej je zachovaná funkčnosť obvodu. Pri skúške optického kábla sa meria jeho tlmenie, ktoré sa nesmie zhoršiť pod stanovené hodnoty.

 

EN 50200 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch / EN 50362 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených silnoprúdových a kontrolných káblov veľkých priemerov, určených na používanie v núdzových obvodoch.

Obr. 6 Zariadenie na meranie funkčnosti káblov v ohni s poklepom

Princíp skúšky je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, navyše je vzorka uchytená na odpruženej doske na ktorú v pravidelných intervaloch počas skúšky pôsobia mechanické údery.

STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia / ČSN 730895Požárníbezpečnoststaveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikacevýsledkůzkoušek. / DIN 4102-12 Brandverhalten von BaustoffenundBauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischenKabelanlagen; AnforderungenundPrüfungen

Obr. 7 Zariadenie na meranie funkčnosti káblových systémov 

 

Skúšobná vzorka pozostáva z káblov uložených na káblovom nosnom systéme (žľaby, úchytky, ostatné prvky káblových systémov), je inštalovaná v skúšobnom priestore a vystavená teplote normovej krivky teplota/čas podľa EN 1363-1, čo predstavuje simuláciu reálneho požiaru. Káble sú napojené na menovité napätie a počas skúšky nesmie dôjsť ku skratu alebo prerušeniu obvodu.Pri skúške optického kábla sa meria jeho tlmenie, ktoré sa nesmie zhoršiť pod stanovené hodnoty.

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(0)
Odeslat