Stavební boom posledních let a s ním spojené širší použití unifikovaných typových projektů rodinných domů a na ně navazující využívání moderních stavebních materiálů s sebou přináší také nové požadavky na konstrukční prvky domovních elektrických instalací. Součástí tohoto trendu je také používání modulových stavebních prvků ze dřeva, popř. instalace kompletních dřevostaveb.

Struktura dotazů zasílaných na výrobce kabelů ze strany projektantů, instalatérů, revizních techniků a hasičů ukazuje, že problematika správné realizace elektrické instalace ve dřevostavbách, popř. na dřevěných modulových stavebních prvcích, stále ještě není pochopena jednotlivými účastníky kolaudačního řízení jednoznačně.

Pro lepší orientaci v dané problematice je účelné připomenout základní platné dokumenty, ze kterých je třeba při posuzování elektrických instalací ve stavbách vycházet.

Základní normy a vyhlášky

Základním dokumentem pro definici požární bezpečnosti v ČR je Vyhláška č. 268/2011 Sb., která aktualizuje „Vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb“. V příloze 2 této vyhlášky jsou specifikovány klasifikační požadavky na druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů.

Požární bezpečnost staveb obecně zastřešují dvě kmenové normy: ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“ a ČSN 73 0804 „Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty“ a dále ČSN 73 0810 „Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení“.

Základní požadavky na instalace elektrických kabelů s ohledem na požární bezpečnost jsou uvedeny v normě ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: „Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy“ a dále v normě ČSN 33 2000-5-52 „Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení“.

Podle ČSN 332312 Ed.2 „Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich“, článek 4.5, článek 6.2 a článek 6.3 je možno silové vodiče a kabely klást přímo na hořlavé podklady nebo do hořlavých materiálů (např. do dřeva) za předpokladu, že jsou odolné proti šíření plamene. V návaznosti na tyto výše uvedené normy je třeba posuzovat elektrickou instalaci.

Normy pro kabely typu CYKY, 1-CYKY a CYKYLO

Nejčastěji používané kabely pro domovní instalace jsou kabely typu CYKY, 1-CYKY a CYKYLO vyráběné buď podle ČSN 34 7411 – „Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení“ a nebo podle technických podmínek jednotlivých výrobců splňující požadavky ČSN 347411.

Pro výrobu uvedených kabelů jsou použity izolační a plášťové materiály na bázi PVC směsí. Tyto materiály zaručují, že kabely splňují podmínku odolnosti proti šíření plamene (samozhášivost) podle ČSN EN 60332-1-1 „Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení“ a ČSN EN 60332-1-2 „Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen“. Kabely CYKY vyráběné podle ČSN 34 7411 zkouškám dle těchto norem vyhovují. TP výrobců mohou obsahovat také konstrukce bez výplně.

Na základě výše uvedeného je tedy možno kabely typu CYKY instalovat na dřevěné a hořlavé podklady. Nedoporučuje se instalace kabelů typu CYKYLo přímo na dřevo. Splňují sice také všechny výše uvedené požadavky na nešíření plamene, ale vzhledem k tomu že u těchto plochých kabelů je menší tloušťka pláště může dojít k poškození – zeslabení jejich izolace protlačením při případném překroucení a tím významně vzrůstá riziko případného defektu, který by mohl zapříčinit požár.

Z hlediska třídy reakce kabelů na oheň dle ČSN EN 13501-6 – „Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů“ jsou kabely CYKY zařazeny do třídy Eca (testováno podle ČSN EN 50399 (347113) „Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru – Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene – Zkušební zařízení, postupy a výsledky“).

Tato norma rozděluje kabely podle reakce na oheň = podle množství uvolněného tepla a rychlosti uvolňování tepla do následujících 7 tříd: Fca, Eca, Dca, Cca, B2ca, B1ca, Aca, kde klasifikace Fca představuje kabely, které hoří a tím energeticky přispívají k rozvoji požáru a klasifikace Aca představuje kabely s nulovým energetickým příspěvkem k rozvoji požáru. Kabely CYKY používané pro běžné domovní elektrické instalace, klasifikované Eca tj. nešířící plamen jsou první stupněm zvýšené požární bezpečnosti.

Vyhláška MV č. 23/2008 a její aktualizace Vyhláškou č. 268/2011 definuje pro specifické aplikace volně uložených kabelů, týkající se požárně bezpečnostních úseků a požárně bezpečnostních zařízení vyšší úroveň požární bezpečnosti a jako požadovanou klasifikaci pro dané požárně bezpečnostní úseky zavádí klasifikaci Dca nebo klasifikaci B2ca . Tyto požadavky musí být samozřejmě respektovány také v případě, že předmětný objekt je dřevostavbou.

Je třeba také připomenout, že od 1.7.2018 je v platnosti evropská směrnice č. 305/2011 pro harmonizaci stavebních výrobků zkráceně označovaná jako CPR. Podle této směrnice jsou kabely instalované ve stavbách považovány za stavební výrobky a výrobce má povinnost označovat takové výrobky dosaženou požární klasifikací. V případě kabelů je toto označení společně se značkou CE uvedeno na plášti kabelu a na štítku obalové jednotky.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat