Informace uvedené na těchto internetových stránkách AVK mají čistě informativní charakter. Zejména proto nepředstavují návrh na uzavření jakékoliv smlouvy, přijetí návrhu smlouvy či jiné právní jednání za AVK. V souvislosti s obsahem těchto internetových stránek projevuje AVK vůli nebýt v jeho důsledku vázána jakoukoliv

smlouvou, dohodou či její změnou, nebude-li dodržena písemná forma právního jednání, ledaže je osobou oprávněnou zastupovat AVK výslovně stanoveno jinak. S ohledem na výše uvedené nelze v souvislosti s informacemi a prohlášeními obsaženými na těchto internetových stránkách dovozovat vůči AVK jakoukoliv předsmluvní odpovědnost.

Pravidla pro chování členů AVK při vzájemných jednáních na všech úrovních

Není dovoleno v žádném případě diskutovat a vyměňovat si obchodně citlivé informace

O CENÁCH

zejména vstupních surovin a ostatních materiálů a služeb, jejich trendech vývoje, cenových rozdílech, slevách nebo platebních podmínkách

O VÝROBĚ

a jejích kapacitních možnostech, výrobním plánování, nákladových kalkulacích, případně stavu zásob, výši prodeje, investičních záměrech včetně trendů vývoje a aktuálních nebo dlouhodobých změnách

O DOPRAVĚ

a jejích individuálních, dlouhodobých nebo zónových cenách včetně logistických systémů při skladování a dopravě

O PŮSOBENÍ NA TRHU

zejména o distribučních cestách nebo používaných či plánovaných komerčních modelech vůči stávajícím nebo potenciálním partnerům v dodavatelsko-odběratelském řetězci, záměrům a výzvám. Vyvarovat se jakéhokoliv sdílení dat nebo diskuze nad nabídkami, tendry nebo aktuálními obchody s komerčními partnery a nediskutovat marketingově využitelné informace vztahující se ke konkrétnímu produktu

Naopak je doporučeno vyvíjet efektivní a prospěšnou aktivitu tak, že

BUDETE DODRŽOVAT

tato „Pravidla chování člena AVK“ a v případě pochybností se poradíte se svým nadřízeným nebo právníkem; na jednání se budete držet předem odsouhlasené agendy a před jednáním každého účastníka seznámíte s „Pravidly chování člena AVK“

BUDETE NA DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH SETKÁNÍCH

mít na vědomí tato „Pravidla chování člena AVK“ a v případě, že mezi konkurenty budou diskutovány obchodně citlivé informace, dáte na vědomí svůj nesouhlas a okamžitě takovou diskusi ukončíte a opustíte jednání

BUDETE BDĚLÍ

a v případě porušení těchto pravidel a neetického chování upozorníte účastníky na nepřijatelné chování, přičemž takovou diskusi okamžitě opustíte a vyžádáte si záznam do zápisu o svém postoji a případně o skutečnosti, že jste jednání opustili

BUDETE ZAZNAMENÁVAT

průběh jednání adekvátně a věrohodně k projednávaným bodům a zodpovědně popíšete účel, strukturu a úkoly účastníků

AVK a její členové sledují neetické chování na trhu velmi pozorně.
Proto bychom uvítali jakoukoliv informaci či obavy od pracovníků, partnerů a jiných zainteresovaných subjektů v případě, že se setkají z kterékoliv strany s neetickým chováním typu závažné finanční  kriminality, hrubých přestupků v chování a jednání zaměstnanců, partnerů nebo dalších subjektů, případně prohřešků proti ekologii a ohrožení zdraví či majetku. V takových případech použijte mailový kontakt [email protected] nebo [email protected], na který své informace můžete bez obav zaznamenat.