V tejto časti prednášky sú uvedené legislatívne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na kable z hľadiska CPR. Taktiež je vysvetlený pojem stavebný výrobok z hľadiska káblov, trieda reakcie na oheň elektrických káblov a súvisiaca výrobková harmonizovaná norma EN 50575. 
 

Construction Product Regulation (skrátene CPR) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

 • definuje čo je stavebným výrobkom
 • povinnosti výrobcov a distribútorov
 • doklady nutné k stavebnému výrobku
 • základné požiadavky na stavbu ako celok

Stavebný výrobok

 • „stavebný výrobok“ je každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby
 • kábel trvale zabudovaný do stavby = stavebný výrobok

Základné požiadavky na stavbu

Uvedené v prílohe I Nariadenia 305/2011

 • mechanická odolnosť a stabilita
 • bezpečnosť v prípade požiaru
 • hygiena, zdravie a životné prostredie
 • bezpečnosť a prístupnosť pri používaní
 • ochrana proti hluku
 • energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla
 • trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Bezpečnosť v prípade požiaru

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru:

 • počas určitého času zachovala nosnosť konštrukcie
 • obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe
 • obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby
 • osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť alebo aby mohli byť zachránené iným spôsobom zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov

Trieda reakcie na oheň elektrických káblov

 • parameter, ktorým sa hodnotí množstvo tepla, dymu, horiacich častíc a obsah halogénov uvoľnených počas požiaru z el. kábla
 • zavedená rozhodnutím komisie európskych spoločenstiev 2006/751/ES
 • ak je konečné použitie stavebného výrobku (kábla) také, že môže prispieť k vzniku a šíreniu ohňa a dymu v stavbe, musí spĺňať požiadavky reakcie na oheň, ktorá sa klasifikuje podľa EN 13501-6
 • od 1.7.2017 je v platnosti harmonizovaná európska EN 50575 (len pre káble bez funkčnej odolnosti)

EN 50575

Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble

Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

 • pre elektrické káble používané na dodávku elektrickej energie a na riadiace a komunikačné účely určené na použitie v stavbe (stavebné výrobky)
 • cieľom káblov je z protipožiarneho hľadiska obmedziť vznik a šírenie požiaru a dymu
 • špecifikuje požiadavky parametra reakcie na oheň, skúšobné a hodnotiace metódy

 

Ing. Peter Homola, expert Centra technické normalizace AVK a zkušený pracovník firmy Elkond HHK, a.s. 

Text pochází z přednášky Ing. Homoly, kterou přednesl na veletrhu AMPÉR 2018.

Kompletní prezentace ke stažení

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat